f
edició: 2007 - 2008 - 2009
  
EXPOSITORS SECTOR COMERCIAL
  
Normes de participació
Termini de lliurament de la documentació: 18 de juliol.
Totes les sol·licituds posteriorsa aquest període queden sotmeses a les disponibilitats.
  
Full de sol·licitud d'admissió
  
EXPOSITORS SECTOR RAMADER
  
Normes de participació
Termini d'inscripció de cavalls: 19 de setembre.
Condicions d'admissió i distribució: l'organització resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l'aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud i núm. de box.
  
Full de sol·licitud d'admissió
  
ENGLISH VERSION
  
Rules of participation - commercial sector
Deadline for receiving documents: 18th July.
All applications received after the this date will be subject to availability.
  
Application for admission - commercial sector
  
FRENCH VERSION
  
Normes de participation
Date limite d'envoi de la documentation: le 18 juillet.
Toutes les demandes reçues après cette date seront satisfaites en fonction des places disponibles.
  
Demande d'admission
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal