f
edició: 2014 - 2015
  
NORMES DE PARTICIPACIÓ
És requisit indispensable estar donat d’alta de l’IAE (Imposts d’Activitats Econòmiques), corresponent al
Grup 65. L’expositor haurà d’acreditar-ho presentant un certificat d’hisenda on consti l’epígraf d’alta d’IAE
vigent.
  
FULL DE SOL·LICITUD
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: fins els 10 de desembre. Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats d’espai i en el cas d’expositors participants en l’edició 2014, perden el dret de mantenir la mateixa ubicació.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal