f
edició: 2013 - 2014 - 2015
  
NORMES DE PARTICIPACIÓ
És requisit indispensable estar donat d’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), corresponent al Grup 65. L’expositor haurà d’acreditar-ho presentant un certificat d’hisenda on consti l’epígraf d’alta
d’IAE vigent.

CONDICIONS D’ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS:
FIRA DE GIRONA resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud, superfície desitjada, sector d’activitat Econòmica i serveis sol·licitats.
  
FULL DE SOL·LICITUD
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: fins els 10 de desembre. Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats d’espai i en el cas d’expositors participants en l’edició 2013, perden el dret de mantenir la mateixa ubicació.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal