f
edició: 2009
  
Normes de participació
L’organització de FIRA ESPORT resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents:
data de sol·licitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol·licitats. No es permet la permuta o lloguer de l’espai contractat a terceres empreses o entitats.

L’organització de FIRA ESPORT es reserva el dret, per necessitat o força major, de variar la situació i dimensions dels espais sense que això comporti cap dret a indemnització.
  
Full de sol·licitud
Per tal de ser-hi admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de participació abans del 30 d’abril de 2009.Totes les sol·licituds posteriors a aquest termini queden sotmeses a les disponibilitats
d’espais.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal